top of page

Algemene voorwaarden Dunes to Sand
Last Updated: 31th of March 2024

Lees de voorwaarden door voordat je deelneemt, meehelpt en/of doneert aan het Event. Het Event betreft een kitesurftocht van de stichting Downwind VZW met ondernemingsnummer BE0798761049. Het is een tocht van 85 km over de Noordzee langs de volledige Belgische kustlijn welke de Deelnemers in één dag afleggen. De opbrengst van het Event gaat naar het Goede Doel.

1. Definities

Downwind VZW: organisator van het Event

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Event: Kitesurfevenement van Bray-Dunes (Fr) naar Cadzand (Nl) waarbij deelnemers in één dag kitesurfend een tocht van 85 km in vogelvlucht over de Noordzee langs de Belgische kustlijnafleggen
Deelnemer: persoon die deelneemt aan het Event

Gift: het bedrag dat een Deelnemer vrijblijvend kiest om te doneren

Goede Doel: Zeepreventorium in De haan (http://www.zeepreventorium.be/)

Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens.

Website: www.dunestosand.be

Windraam:

De periode waarin het Event kan plaatsvinden.

Elke dag in onderstaande periodes kan het Event plaatsvinden als de organisatie daartoe beslist:

Windraam: Vrijdag 1 September - Zondag 22 Oktober 

 


2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van het Event, waaronder deelname, de promotie en donaties aan het Event. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de deelnemer en/of donateur en anderzijds Downwind VZW.

 2. Hoewel Downwind VZW verantwoordelijk is voor de inhoud van het Event en de Website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 3. Downwind VZW kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Deelnemer en/of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na die publicatie.

 

 3. Inschrijfvoorwaarden  

 1. Inschrijving voor het Event is mogelijk vanaf 2 april 2024 8.00 uur. Het Event kent een maximumaantal 100 Deelnemers

 2. Inschrijving vindt plaats via het officiële registratieformulier en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 350 als Privé persoon of €450 (exclusief BTW) als sponsor op factuur en dient direct bij inschrijving te worden voldaan. Het inschrijfgeld dekt de (vooraf) gemaakte kosten van het Event. Na inschrijving krijgt Deelnemer een persoonlijke bevestiging.   

 3. Deelnemers of supporters kunnen een Gift te doen aan het Goede Doel. Deze gift is vrijblijvend te kiezen en zowel voor privé personen als bedrijven fiscaal aftrekbaar vanaf €40 in welk geval de Koning Boudewijn Stichting een fiscaal attest zal verstrekken. 

 4. Het inschrijfgeld (of gift) kunnen nimmer worden geretourneerd aan een Deelnemer. Dit geldt ook in geval van uitschrijving of uitsluiting van deelname aan het Event.

 5. Indien een deelnemer niet kan deelnemen kan deze zijn of haar inschrijving niet op naam van andere deelnemer plaatsen.  

 

4. Doorgang van het Event

 1. Het Event kan doorgang vinden wanneer alle hiervoor benodigde vergunningen zijn verstrekt.

 2. Het Event zal plaatsvinden binnen het Windraam. De uiteindelijke datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Voorafgaand zullen hiervoor diverse StandBy en Go/No Go momenten zijn. Communicatie hierover vindt plaats via mail, WhatsApp en social media.

 3. Downwind VZW behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onverwacht slecht weer of andere onvoorzienbare omstandigheden, het Event in te korten, uit te stellen en/of te annuleren.

 4. Inschrijfgeld kan bij uitzondering aan een Deelnemer geretourneerd worden. Dit uitsluitend ter beoordeling van Downwind VZW. Neem hiervoor contact op via info@dunestodand.be. De bijdrage aan het goede doel of gift kan nimmer worden gestorneerd. De gift komt te allen tijde ten goede aan het Goede Doel.

 
5. Deelname aan het Event

 1. Deelname aan het Event vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer welke op de dag van het Event tenminste de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar of ouder. 

 2. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Event. Deelnemer verklaart te beschikken over deugdelijk kitesurfmateriaal, inclusief voldoende beschermende wetsuit.

 3. Downwind VZW raadt Deelnemer aan zich sportmedisch te laten onderzoeken voordat hij/zij deelneemt aan het Event. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan het Event vergt immers een zware lichamelijke inspanning. In sommige gevallen wordt een sportmedisch onderzoek vergoedt door de verzekeraar. 

 4. Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de organisatie van het Event en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van het Event van (verdere) deelname worden uitgesloten.

 5. Deelnemer wordt sterk aangeraden om zich afdoende te verzekeren tegen eventuele schade die zij kunnen lijden of toebrengen aan derden en/of eigendommen van derden. 

 6. Deelnemer is zich ervan bewust en verklaart zich akkoord dat de orgnisator niet kan garanderen dat er continu een begeleidings vaartuig in zijn of haar buurt is langs het volledige parcours. Vandaar dat we vragen dat een voldoet aan de richtlijnen (Zie titel 11). Elke deelnemer moet zich houden aan de richtlijnen en een self rescue kunnen doen. We voorzien support aan land via wagens, maar deze kunnen afhankelijk van de vergunningen die we verkrijgen niet altijd op alle plaatsen komen. Deelnemers zijn dus in de eerste plaats op zichzelf en op elkaar aangewezen wat betreft veiligheid. Vandaar dat we vragen dat iedereen een telefoon mee heeft om in nood de reddingsdiensten te kunnen verwittigen.  

 

6. Eventkleding en telefoon

 1. Een belangrijk onderdeel van de herkenbaarheid van het Event is de gelijkheid in bovenkleding. Deelnemer ontvangt daarom een Lycra shirt en is verplicht om deze tijdens het Event te dragen.

 2. Om in geval van nood de hulpdiensten te kunnen verwittigen is elke Deelnemer verplicht zijn/haar telefoon bij zich te dragen tijdens de duur van het Evenement op het water in een waterdicht hoesje.

   

7. Gebruik van beeldmateriaal

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Event, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij Downwind VZW.

 2. Deelnemer geeft Downwind VZW het volledige recht beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van Deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van het Event, Downwind VZW en/of het Goede Doel. Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 3. Deelnemer geeft toestemming diens opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door Downwind VZW of Het Goede Doel haar doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door Downwind VZW. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door Downwind VZW.

 4. Indien de Deelnemer zijn of haar beeltenis wil laten verwijderen vanop beeldmateriaal dat gebruikt wordt door de organisator dan kan dit op eenvoudig verzoek via info@dunestosand.be

 5. Downwind VZW spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een Deelnemer worden geüpload op de Website, dan staat de Deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De Deelnemer vrijwaart Downwind VZW tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

 
8. Verwerking persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens zullen door Downwind VZW met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Downwind VZW leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website.

 
  9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Deelname aan het Event geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van Deelnemer.

 2. Downwind VZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij Deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan het Event. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van het Event en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 3. Downwind VZW is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van Deelnemers of eigendommen van derden.

 4. Deelnemer vrijwaart Downwind VZW voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Event. 

 

10. Richtlijnen voor de deelnemers:

Om te kunnen deelnemen moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De minimumleeftijd om te kunnen deelnemen is 18 jaar 

 • Deelnemers moeten verplicht lid zijn van officiële kite club gelinkt aan het WWSV

 • We aanvaarden enkel en alleen geoefende kite-surfers.

  • Je bent in goede conditie​

  • Je hebt al eens +30km aan één stuk gekite of lange downwinder gedaan

  • Je kan een self rescue uitvoeren

  • Je kan andere kiters helpen indien nodig

 • ​Je materiaal mag niet ouder zijn dan 5 jaar op datum van inschrijving

 • We werken met buddy systeem zodat iedereen altijd iemand heeft die hem/haar in de gaten houdt. 

 • We vragen om dicht genoeg bij de kustlijn (max 500m) te blijven en niet verder dan nodig in zee te gaan (tenzij om veilig obstakels te vermijden)

 • Iedereen is verplicht

  • onze goed herkenbare Lycra aan te doen. 

  • om een GSM mee te nemen op zee in beschermende waterhoes 

  • om een noodfluitje + kitemes bij te hebben

 

11. Overig

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Brugge, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is. 

 2. Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met info@dunestosand.be of per post: Upwind VZW Spelemanstraat 152 8301 Knokke-Heist

bottom of page